History
高校生

請問30題 D選項錯在哪裡?資料二看不太懂

朱景英曾擔任臺灣府南路理番同知(1774~1777年),著有《海東札記》,內容描述其在 臺灣為官三年之見聞,是研究臺灣移民社會的重要史料,其中數段文字資料記載如下: 資料一:「臺灣鮮土著之民,耕鑿流落,多閩、粵無賴子弟。土廣而民雜,至難治也。」 資料二:「為司牧者,不知所以教之,甚或不愛之而因以為利。夫雜而不教,則日至於侈靡蕩 逸而不自禁;不愛而利之,則下與上無相維繫之情。為將校者,所屬之兵平居不能訓 練,而又驕之。夫不能訓練,則萬一有事,不能以備禦;驕之,則①恣睢侵軼於百 姓。」 資料三:「夫聚數十萬無父母、妻子之人,使之侈靡蕩逸,無相維繫之情,又視彼不能備禦, 而有恣睢侵軼之舉,欲其它帖然無事也難矣。」 註① 恣睢侵軼:凶狠侵害他人的舉動 根據以上資料,回答下列問題: 註②帖然:安定順從的樣子 與下 C 28. 資料一所提及之「閩、粵無賴子弟」以及資料三所提及的「數十萬無父母、妻子之人」,與下 列何者最有關係? 錢 (A)統治政權招募勞動人口來臺開墾王田,以滿足貿易需求 (B)統治政權招募壯丁來臺接受軍事訓練,準備發動軍事行動 (C)統治政權設有禁令,導致來臺多為單身男子 (D)統治政權轉變,女子遭遣返回中國,獨留男子在臺 29.資料二反映當時政權在臺的官吏軍隊素質敗壞問題,當時有此一現象,與下列何者最為有關? (A)統治者以貿易利益為重,首要為擴大農特產產量 (B) 統治者以軍事目的為重,首要為擴充軍力以發動進攻 (C)統治者以穩定統治為重,首要為防止臺灣成為反抗勢力據點 (D) 統治者以延續政權為重,首要為防止臺灣遭受敵人入侵 NB 30.根據上述三份資料綜合判斷,臺灣之所以「難治」的主要原因,應為下列何者? 過沒提到官逼民反 (A)社會結構欠缺家庭之穩定力量,致使易生事端 的事件 (B) 官吏軍隊來臺以謀利為本,引發官逼民反之事 (C)在臺謀生困難,移民來臺後難以維生,漸生盜匪之心 (D)政府消極治理態度,欠缺管理措施,以致為無法之地 C
PromotionBanner

回答

まだ回答がありません。

疑問は解決しましたか?