English
高校生

Vocabs TOEIC

Vocabs Abundant / a bounding (adj) มากมาย Accessible (adj.) ที่สามารถเข้าถึงได้ Accommodate (v.) บอลข้อตกลง / ปรับตัว Accommodation (N.) ที่พักอาศัย Accountability (N.) ความรับผิดชอบ Accumulate/collect (v.) a Accuracy (N.) ความถูกต้องแม่นยำ Acquisition (N.) ได้มา / การมาได้ Advocate (N.) ผู้ใช้การสนับสนุน / ทนาย Afford (v.) สามารถซื้อ / จ่ายได้ Amplify (v.) ขยาย / เพิ่มรายละเอียด Attribute (N.) คุณลักษณะ Asset (N.) ทรัพย์สิน Assort (v.) เลือกสรร / จำแนกประเภท Assure ensure (v.) ยืนยัน (รับรอง Assurance (N.) การรับประกัน Assume (V.) A70607 Assumption (N.) สมมติฐาน Bend down (v.) พับ / 38 comparable (adj.) สามารถ / เปรียบเทียบได้ compile (v.) รวบรวม / เรียบเรียง comply with (v.) ยอมทำตาม / เชื่อฟัง complimentary (adj.) Wo condense (v.) ย่อ conducive (adj.) ที่นำไปสู่ conform (v.) ยอมทำตาม 7 คล้ายกัน Considerable / significant (adj.) มากมาย consume (v.) บริโภค convince / persuade (v.) โมนาว criteria (N.) บรรทัดฐาน / กฎเกณฑ์ crucial | decisive (adj.) สำคัญมาก deduct (v.) กลบ /ทำให้ลดลง defect (N.) ตำนาน / สำรอ delegation (N.) การ boต่งตั้ง deliberate (adj. (v.) รอบคอบ ระ /V.) / อง demonstrate (v.) 668 09 / สาธิต / ประท้วง dividend (N.) เงินปั่นผล distribute / allocate (v.) แบ่งสันปันส่วน / แจกจ่าย Contribute (v.) บทค efficient / proficient / productive (adj.) มีประสิทธิภาพ elaborate (adj.) ซับซ้อน /ละเอียด eliminate (v.) แกลบ / จะทิ้ง / กำจัด engage (v.) มีส่วนเชื่อม / เกี่ยวข้อง enhance / improve (v.) ปรับปรุง / ทำให้ดีขึ้น extensive (adj.) กว๋างขวาง / ครอบคลุม evaluate / assess / appraise (v.) ประเมิน fabric (N.) สิ่งทอ fabrication (N.) การประดิษฐ์คิดค้น generate (v.) สร้าง / กระตุ้น hesitate (v.) ลงเล impose (v.) กำหนด (ภาษี) itinerary (N.) เส้นทางการเดินทาง look into (v.) สำรวจ / ตรวจสอบ maintain (v.) รักษา / ลงไว้ mandatory ( N., a dj.) ข้อบังคับ / คำสั่ง / จำเป็น manufacture (V./ N.) ผลิต / ผลผลิต Mortgage (N.) สัญญาจำนอง negotiate / bargain (v.) 49 391 / ต่อรอง obligate (v.) ขอดับ 1 เป็นหน้าที่ obligation (N.) พันธะหน้าที่ / สัญญา Oversee (v.) ตรวจสอบ / ควบคุม Overwhelming (adj.) มากมาย / ท่อมกัน partition (N.) จาก / การแบ่งแยก plumber (N.) ช่างประปา practical (adj.) ที่ใช้ได้จริง proceed (v.) ดำเนินการต่อ / ลงมือปฏิบัติ prompty / urgently (adv.) อย่างรวดเร็ว Property (N.) ทรัพย์สิน profit (N.) กำไร provide (v.) จัดนา / จัดเตรียม
recognize (v.) ได้ / ระลึกได้ reconcile (v.) คนดี / ยอมรับ / ทำให้ปรองดอง reimburstment (N.) การใช้เงินคืน / ขอใช้ reinforce (v.) เสริมสร้าง reject / refuse / deny (v.) ปฏิเสธ require (v.) ประสงค์ / ต้องการ replacement substitution reputable (adj.) มีชื่อเสียง relocate (v.) ย้ายที่ใหม่ relake (v.) ยึดอื่น regarding (prep.) เกี่ยวกับ (N.) การแทนที่ regardless (adv. /prep.) โดยไม่คำนึงถึง / ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม revise (v.) bon by roughly (adv.) อย่างคร่าวๆ Satisfactory (adj.) น่าพอใจ scrutinize (v.) พินิจพิเคราะห์ selle on (v.) ตกลงกันได้ slightly (adv.) ทีละเล็กละน้อย sort out (v.) anainu Strategize (v.) วางกลยุทธ์ stove (N.) 601 Submit (v.) ส่ง substitutive (adv. / v.) แทนที่ / ตัวแทน fake Up (v.) เริ่มต้น tedious (adj.) น่าเบื่อหน่าย transact (v.) ดำเนินการ / เจรจา transaction (N.) กรม / การติดต่อธุรกิจ undergo (v.) ประสบ / ผ่าน undertake (v.) สัญญา / รับภาระ / ดำเนินการ vacuum cleaner (N) เครื่องดูดฝุ่น venture (N.) การเสี่ยงภัย verify (v.) ตรวจสอบ / พิสูจน์ warehouse (N.) โก ดัง Made with Goodnotes

回答

まだ回答がありません。

疑問は解決しましたか?